Kullamannen.

Det har kommit in många frågor runt arrangemanget Kullamannen.
Länsstyrelsen har varit på plats före och under loppen som observatör och arrangemanget har sköts enligt det samråd och dispens som upprättats.
Läs gärna nedan delar av beslutet som tydliggör vad som beslutats och på vilka grunder.
Daniel Åberg – reservatsförvaltare

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken beträffande verksamhet inom Natura 2000-område samt beslut om dispens från reservatsföreskrifter för genomförande av tävlingen Kullamannen inom naturreservaten Västra samt Östra Kullaberg i Höganäs kommun.
SWEREF99 TM N/E:6239994/346708, N/E:6242558/342398

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen lämnar er dispens enligt reservatsföreskrifterna för att inom naturreservatet, enligt inlämnade kartor, genomföra löptävlingen Kullamannen. Länsstyrelsen avslår er ansökan om att ha en säckpipeblåsare som spelar inom naturreservatet.
endast de anläggningar/anordningar som finns angivna i detta beslut får ställas upp inom naturreservatet.
starten ska ske på befintlig stig och genomföras intervallvis i små grupper om maximalt 30 personer i enlighet med vad som anges i ansökan.
löpning får ej ske utanför markerade leder.
snitslar som markerar banan ska plockas ner direkt efter avslutad tävling. banan ska efter avslutade tävlingar inspekteras tillsammans med naturvårdsförvaltaren (Daniel Åberg).
samtliga anläggningar/anordningar ska vara avlägsnade från naturreservatet senast 1/6 2014.
Vid eventuella skador som orsakats av tävlingen kan arrangören bli skyldig att genomföra återställande åtgärder i enlighet med naturvårdsförvaltarens anvisningar.
maximala antalet löpare för de olika deltävlingarna är för:
– Den mörka sidan: 150 stycken.
– Himmel hav och helvete: 300 stycken. – Blå bana: 200 stycken.
– Nordsidan: 200 stycken.
– Svart bana: 500 stycken.

Skäl för beslut
Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som förtecknats och rapporterats till EU-kommissionen enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet, s.k. Natura 2000-områden. Tillstånd krävs inte för verksamheter eller åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln eller förvaltningen av det berörda området.
Enligt föreskrifterna i reservatsbeslutet från den 30 juni 1971 för Västra Kullaberg är det inom reservetet bland annat förbjudet att:
• anbringa tavla, plakat affisch, inskrift eller annan liknande anordning.
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
• taga eller skada fågel, ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet.
• uppställa motordrivet fordon annorstädes än på därtill anvisad plats.
• att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.

Som villkor för beslutet gäller att
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eftersom bansträckningarna har korrigerats till att endast omfatta markerade leder. Tävlingarna genomförs dock under häckningsperioden (1 april-15 juli) vilket innebär att såväl fågel- som djurliv är extra störningskänsligt. I Naturvårdsverkets allmänna råd 96:4, Orientering och andra friluftsarrangemang, anges att det under vissa tider på året måste tas särskild hänsyn vid genomförandet av organiserade frilutsarrangemang.
Under vårdatumperioden (1 maj – 30 juni) ska i princip endast mindre begränsade arrangemang genomföras. Under tiden före (21-30 april) samt efter (1-10 juli) anges att man ska ta särskild hänsyn till naturen och dess växt och djurliv för att så långt som möjligt undvika störningar framför allt på det vilda. Tidpunkten för tävlingen måste därför utvärderas noga efter att årets lopp genomförts.

20140531-163441-59681312.jpg

20140531-164929-60569809.jpg

20140531-164934-60574648.jpg

20140531-164932-60572023.jpg

20140531-164927-60567584.jpg

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.