Ona Mosses vackra betesmarks miljöer återskapas!

  1. Ona Mosse, en vacker och rogivande plats som nu restaureras genom det EU finansierade Lifeprojektet BushLife via Länsstyrelsen Skåne. Utförandet görs på ett av arrendatorn och djurhållaren Otto Ramsey ypperligt sätt med stöd av markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbar Mobilitetsplan !

Nu har vi inventerat alla stigar och vägar över hela Kullaberg och skall nu ta nästa steg och inventera naturvärdena. Detta skall sedan ligga till grund för den nya skötselplanen och föreskrifterna. Målsättningen är att skapa samverkans grupper där vi kan arbeta med adaptiv förvaltning som gör att vi kan anpassa skötsel och tillgänglighet efter behov för att bevara skyddsvärnets samtidigt som vi kan ha ett attraktivt friluftsliv.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett varierat och anpassat blandbete ger bästa naturvårdsnytta!

Många naturbetesmarker är heterogena med varierande vegetationstyper och fuktighetsgradienter. När betedjur hålls på sådana marker väljer de att beta i områden vars vegetation är smaklig och näringsrik. För naturvärdenas skull är det dock viktigt att de även betar områden med mindre smaklig vegetation. Djuren undviker gärna att beta konkurrenskraftiga och näringsgynnade växter som då breder ut sig och tar överhanden. Om man med en anpassad betesdrift kan få betesdjuren att beta mer av sådana växter blir naturvårdsnyttan större och behovet av manuella insatser mindre. Trampet är också av stor betydelse för bl a kärlväxters föryngring. 
Just nu betas Ona Mosse utav Belted Galloway vilket är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handels- utbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ytterligare en död tumlare hittad!

Detta är den andra tumlaren som har hittats död på kort tid i Kullabygden. Orsaken till detta vet man inte så djuren skickas till naturhistoriska museet i Göteborg för undersökning.


Daniel Åberg reservatsförvaltare Kullabygden

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Död Tumlare!

Vi tar gärna emot rapporter om observationer av tumlare eller annan val runt om i kullabygden. Rapporteringen ger oss viktig information om tumlarens utbredning och beteende i våra vatten. Igår hittades en död tumlare utanför Höganäs hamn och vi tog in den och skickar den till Göteborgs Naturhistoriska Museum för att se om det går att utläsa dödsorsak.

Hot
Buller är ett stort hot för tumlaren. Den är beroende av sin hörsel för sin överlevnad. Den producerar högfrekventa ljud för att navigera och leta föda. Buller gör att de till exempel får svårare att hitta föda eller upptäcka fiskegarn.

Regeringen har beslutat om fyra nya marina Natura 2000 områden för tumlare. Natura 2000 är det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Ett av områdena är Nordvästra Skånes havsområde vilket inkluderar havet runt Kullen och kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten. 
Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Naturvårdsbränning Kullens havsbad!

Bränning är en traditionell och mycket effektiv metod att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Daniel Åberg – reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skärets naturreservat röjs!

En igenväxt beteshage har röjts upp rejält och räknas stå färdig för djurpåsläpp i början av maj. Detta tillsammans med Kullalamm. Även Skärets intresseförening röjer i reservatet och nästa större insats blir på långfredagen. Tack för ert fantastiska arbete!

Daniel Åberg – Reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röjningarna fortsätter!

På Västra Kullaberg är skotare på plats och ett arbetslag röjer i enet längs branterna. De gamla beteshagarna återställs och skötselplanen efterlevs för att skapa biologiska höga värden.

Daniel Åberg -Platschef Kullaberg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ona Mosse Kullaberg – en magiskt vacker plats.

För 12 år sedan var detta området öppet och det gick kor och betade, naturvärdena var höga och området var tillgängligt för friluftslivet. Med åren försvann betet vilket har lett till en stark igenväxning. Framför allt är det björnbär som skapar ogenomträngliga snår, men även lövsly som snabbt växer till. Nu tar vi nya tag med röjningar och ny djurhållare. Denna gång hoppas vi att det lyckas hela vägen med att återställa området till sitt forna utseende

Daniel Åberg – Reservatsförvaltare 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu röjer vi i reservaten!

Årets budgettilldelning är det största under mina 12 år som förvaltare och resurserna används just nu till att genomföra röjningar i de många eftersatta och igenväxta områdena i reservaten runt om i Kullabygden. Kom gärna och hälsa på oss om ni passerar förbi. Era åsikter är viktiga för oss i vårt arbete med att Värna Vårda Visa

Reservatsförvaltare Daniel Åberg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar